Организација рада

Руководиоци одељењских већа
 
 
Р.б
 
Већа
 
Руководилац већа
1. Одељењско веће првог разреда Марица Алексић
2. Одељењско веће другог разреда Наташа Петровић
3. Одељењско веће трећег разреда Сузана Тасић
4. Одељењско веће четвртог разреда Саша Лабудовић
5. Одељењско веће петог разреда Милодарка Јаћимовић
6. Одељењско веће шестог разреда Радица Дабић
7. Одељењско веће седмог разреда Слађана Мирковић
8. Одељењско веће осмог разреда Даворин Поповић
 
 
Руководиоци стручних већа
 
 
Р.б.
 
Већа
 
Руководилац већа
1. Веће учитеља Драгана Димитријевић
2. Веће наставника српског  језика Милка Тасић
3. Веће наставника математике Драгана Стојковић
4. Веће наставника физичког васпитања ,ликовне и музичке културе  
Срђан Станковић
5. Веће наставника биологије и хемије Јелена Михајловић
6. Веће наставника историје и географије Слађана Мирковић
7. Веће наставника страних језика      Марија Јовић
8. Веће наставника физике и ТО Горан Милановић
 
Руководиоци подручних одељења
 
 
Р.б.
 
Подручно одељење
 
Руководилац већа
1. Сува Морава Оливера Цветковић
2. Куново Љиљана Алексић
3. Летовиште Снежана Стојановић